FN's Global Compact og DEIF

De 10 principper og vores fortolkning af dem:

Menneskerettigheder

  • Vi støtter og respekterer de internationalt anerkendte menneskerettigheder.
  • Vi sikrer, at vi ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne.

Vi støtter og respekterer beskyttelsen af de internationalt anerkendte menneskerettigheder og sikrer, at vi ikke på nogen måde bidrager til krænkelse af menneskerettighederne.

DEIF ønsker at sikre lige rettigheder for alle mennesker generelt, og derfor forpligter vi os til at definere og eksekvere på globale målsætninger, f.eks. for kvinder i lederstillinger og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne. Vi sætter en ære i at udvikle vores medarbejdere og udfører årlige medarbejderudviklingssamtaler.

Såvel DEIF som vores leverandører skal beskytte medarbejdere mod enhver form for fysisk, seksuel eller psykisk misbrug.

Arbejdstagerrettigheder

  • Vi opretholder foreningsfriheden og anerkender retten til kollektiv forhandling.
  • Vi støtter udryddelsen af enhver form for tvangsarbejde.
  • Vi støtter bestræbelserne på at afskaffe børnearbejde.
  • Vi afskaffer diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

DEIF støtter foreningsfriheden og anerkender retten til kollektiv forhandling. Vi respekterer og overholder relevante arbejdsbestemmelser i de lande, hvor vi opererer.

DEIF og vores underleverandører støtter afskaffelse af enhver form for tvangsarbejde, herunder børnearbejde. Alle større underleverandører og partnere skal ved underskrift forpligte sig til at følge DEIF's adfærdskodeks. Vi auditerer – og afholder opfølgningsmøder – med udvalgte leverandører og opsætter mål for selvevaluering og afrapportering. Ved manglende overholdelse skal underleverandøren udarbejde korrigerende handlingsplaner for at bringe forholdet i orden.

DEIF er en international virksomhed, der tilstræber mangfoldighed i organisationen. Det betyder, at vi giver lige muligheder for alle uanset race, køn, alder, religion og politisk overbevisning.

Sikkerhed og miljø

  • Vi støtter en forsigtighedstilgang til sikkerhed og miljømæssige udfordringer.
  • Vi tager initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed.
  • Vi opfordrer til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

DEIF og vores underleverandører sætter medarbejdernes sikkerhed før alt andet, og vi har en erklæret målsætning om nul arbejdsrelaterede skader. Vi forventer, at vores kunder stiller sikre arbejdsmiljøer, der forebygger uheld, til rådighed, så vores medarbejdere ikke udsættes for helbredsmæssige og sikkerhedsmæssige risici, når de arbejder hos kunderne. Vi giver sikkerhedstræning, -instruktion samt supervision for alle medarbejdere, og kun uddannet personale får lov til at udføre arbejdet. Alle DEIF-medarbejdere er uddannet i at vurdere, om deres arbejdssted er helbredsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og er forpligtet til at nægte at udføre arbejde, der kan udgøre en helbredsmæssig eller sikkerhedsmæssig risiko. Vi gennemfører årlige auditter for at sikre, at vi altid overholder vores egen politik.

Vi ønsker at øge sikkerheds- og miljøbeskyttelsen ved hjælp af kontinuerlige målinger og forbedringer, og vi har en bæredygtig og "grøn" tilgang til alle områder af forretningen.

Vi arbejder aktivt for at reducere brugen af kemikalier og skadelige stoffer hos DEIF og vores underleverandører i relation til såvel produkter, produktion og bygninger som rengøring.

Anti-korruption

  • Vi modarbejder enhver form for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

DEIF modarbejder enhver form for korruption, bestikkelse, afpresning og brug af andre metoder, der kan skabe interessekonflikter i forhold til vores forretning. DEIF-medarbejdere må kun modtage og give små gaver og må kun deltage i møder, events osv., der ligger inden for almindelig forretningsskik. Hvis en medarbejder er i tvivl om f.eks. gaver eller underholdning, skal denne kontakte nærmeste leder med henblik på afklaring. Beslutninger, handlinger eller opførsel, der kompromitterer DEIFs holdning til anti-korruption, vil få konsekvenser for den/de involverede medarbejder(e).

Vores kontrakter udfærdiges altid i overensstemmelse med gældende lovgivning, og vi sikrer, at vores kontrakter med underleverandører, konsulenter og andre samarbejdspartnere indeholder afsnit om anti-korruption.