Årsrapport 2019

DEIF A/S har 31. marts offentliggjort årsregnskab for 2019. Omsætningen steg med 4% til 567 MDKK og driftsresultatet (EBITDA) på 75,5 MDKK er det bedste de seneste 5 år. Resultat efter skat blev et overskud på 13,1 MDKK mod et underskud året før på 24,7 MDKK 

Toke Foss, CEO for DEIF A/S udtaler:

Det er tilfredsstillende, at DEIF er tilbage på vækstsporet efter en række vanskelige år. Vores mere end 4000 globale kunder har købt mere, og vi har vundet markedsandele. 

Det er lykkedes at omstille salget hen imod grøn energi, og DEIF leverer i stigende grad løsninger til opgradering af eksisterende energianlæg inden for alle tre forretningsområder: Marine & Offshore, Land Power og Wind Power. Sådanne opgraderinger har et meget gunstigt CO2 håndaftryk, og herved bidrager DEIF til at reducere den globale CO2 udledning – i forhold til vores størrelse i et betydeligt omfang.

Det er tillige tilfredsstillende, at DEIF opnåede et driftsresultat på 75,5 MDKK svarende til 13,3 % af omsætningen. Overskuddet (EBIT) på 5,2 % af omsætningen var langt bedre end året før, men vores langsigtede ambition er en betydeligt større overskudsgrad. At overskuddet ikke er højere, skyldes ikke mindst store afskrivninger. DEIF har gennem en årrække investeret rigtig meget i nye produkter, som nu er på markedet og bidrager til fremgangen. Disse investeringer afskrives over en kortere årrække – og påvirker derved 2019 resultatet. Vi er glade for at have valgt denne langsigtede tilgang, og vi ser frem til at dette i stigende grad vil afspejles i resultaterne de kommende år.

Første kvartal i år er forløbet positivt, vores produktion har kørt 100%, og vi har opnået en række gennembrud på markederne. DEIF er bl.a. begunstiget af et stort marked i Kina, der synes at være kommet godt ud ”på den anden side” af Covid-19. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at DEIF under normale omstændigheder ville få en fin fremgang i omsætning og resultat i 2020.

Desværre kaster Covid-19 store skygger hen over verdensøkonomien. Det er vanskeligt at vurdere betydningen for DEIF på kort sigt, når store dele af verden ”lukkes ned”; men da DEIF leverer styringer til kritisk infrastruktur, herunder transport, datacentre og hospitaler, vil der fortsat være behov for vores ydelser. På lidt længere sigt er det vores vurdering, at pandemien ikke vil få større negativ indflydelse på vores markeder. Tværtimod håber jeg på, at den økonomiske genopretning efter pandemien vil fokusere på investeringer i den grønne energiomstilling, hvor DEIF kan byde ind med vores løsninger. ”

Koncernen

DEIFs omsætning steg med 4% til 566,7 MDKK (544,7 MDKK året før), mens bruttoresultatet øgedes med 8 % til 315 MDKK Fremgangen i indtjening og bruttoresultat blev opnået inden for områderne Wind Power og Marine & Offshore.

Driftsresultat (EBITDA) blev på 75,5 MDKK, hvilket er en markant forbedring i forhold til året før (22,4 MDKK), og med en EBITDA margin på 13,3 % opnåedes det bedste driftsresultat i fem år. Resultatet efter skat udviser et overskud på 13,1 MDKK mod et underskud på 24,7 MDKK. året før. Det er meget positivt, at det er lykkedes DEIF at vende den negative resultatudvikling de seneste tre år. Overskuddet (EBIT-margin 5,2 %) er dog endnu ikke er på et tilfredsstillende niveau, hvilket ikke mindst skyldes de betydelige afskrivninger (32,4 MDKK) på gennemførte udviklingsprojekter.

Årsagerne til den positive udvikling er en kombination af en højere omsætning, bedre indtjeningsmarginer og et betydeligt reduceret omkostningsniveau takket være en vellykket omstrukturering, der blev gennemført i løbet af 2018 med fuld effekt i 2019.

Det kommende år

Året første måneder startede positivt med tydelige indikationer på en god fremgang på alle forretningsområder. Desuden forekommer COVID-19 situationen på det store marked i Kina at være under kontrol. Dette er i overensstemmelse med en budgetteret fremgang i omsætning og resultat.

Desværre har COVID-19 - uhørt hurtigt - i løbet af marts måned udviklet sig til en global pandemi med efterfølgende stor indvirkning på den globale økonomi. Dette har givet en meget stor usikkerhed med hensyn til markedsudsigterne.

DEIF opererer generelt på markeder med en relativ lang investeringshorisont, hvor salget af virksomhedens produkter kommer tidsmæssigt sent i værdikæden. En stor del af produkterne går til kritisk infrastruktur, herunder datacentre, hospitaler, grøn energi og skibstransport; og en stigende andel går til nødvendig eller meget rentabel retrofit og opgraderinger af eksisterende anlæg. Det er derfor vurderingen, også baseret på erfaringer fra tidligere kriser såsom finanskrisen i 2008, at DEIF på kort sigt er mindre sårbar overfor virkningerne af en global krise end mange andre virksomheder. Men det er klart, at hvis hele verdensøkonomien går i recession, vil dette også påvirke DEIF på kort og mellemlangt sigt, og den forventede positive udvikling i det kommende år vil således udeblive.

DEIF vil løbende nøje overvåge situationen og træffe de nødvendige dispositioner til at sikre, at virksomheden kommer helskindet gennem COVID-19 krisen.